• کد خبر : 17268

یکی از آخرین قبایل چادرنشین جهان که در اعماق جنگل‌های هیمالیا پنهان‌شده، در مقابل هرگونه تلاش برای یکجانشینی دائمی مقاومت می‌کند.

به گزارش "گفتمان"
 
تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند
 
 تصاویر : قبیله نپالی که مرده‌هایش را ایستاده دفن می‌کند

 

 

نظرات کاربران