• کد خبر : 2129

نیروهای ارتش سوریه طی روزهای گذشته پیشروی های قابل توجهی را در شهر استراتژیک حلب انجام داده اند.


 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب
 
 تصاویر : پیشروی های ارتش سوریه در حلب

 

خبر فارسی

نظرات کاربران