• کد خبر : 811

متاسفانه اما این سنت تا حد زیادی در ایران شکسته شده و تعهد و عمق قلم فدای کمیت شده و کیفیت را در قبر جهالت گذاشته اند.

مطالعه مکتوبات چاپ شده یا نوشته شده بر کاغذ از دیرباز راهی مهم برای کسب اطلاعات اساسی و اندیشه های مترقی بوده است. کمبود کاغذ و تقدم نوشته های نخستین نسبت به صنعت چاپ و انقلاب صنعتی موجب ایجاد سنت عمیق نوشتن و عمیق خواندن شد که نه تنها هرکسی هر مطلبی را نمی نوشت که افراد جامعه تنها مطالب مورد وثوق را مطالعه می کردند. با ظهور صنعت چاپ و وفور کاغذ اگر نوشتن راحت تر شد اما همچنان سنت عمق نوشته ها حفظ شد، چراکه گستره سواد نوشتن با دوران پیشین چندان تفاوتی نداشت و همچنین با وجود غول های فلسفی قرون پس از رنسانس هر فردی جرات نوشتن مطالب بی ارزش را به خود نمی داد. 

حضور روزنامه ها به عنوان رسانه در اواخر قرن هجده تا به امروز گشایش بدیعی بود در عرصه نوشتن که‌ گویا روح کتاب نویسی گذشته در آن حفظ شد. روزنامه ها اگرچه بنا به طبیعتشان عمق کتب را نداشتند اما در مطالب چاپ شده که عمدتا مطالب روز است، وفادار به سنت کتاب نویسی ماندند. 

حوزه رسانه در دنیای جدید و عصر ترقی اطلاعات شکل های جدید و فراتر از روزنامه یافته اما نکته قابل توجه این است که در همین دوران که حجم تولید رسانه های مجازی بسیار بیش از روزنامه های کاغذی است، این روزنامه ها همچنان جایگاه خود را حفظ کرده اند. این ثبات جایگاه نه تنها ضامن بقای روزنامه ها بوده است که به ستون ساختمان رسانه می ماند که بدون آن در و پنجره های مجازی هم فرو خواهند ریخت. این ثبات مدیون حفظ سنت عمق نوشتار و تعهد به کاغذ و قلم است. کاغذ و قلمی که به علت تاریخ طولانی خود برای کاتبان خبر همان قداست کاتبان کتاب را دارد. 

متاسفانه اما این سنت تا حد زیادی در ایران شکسته شده و تعهد و عمق قلم فدای کمیت شده و کیفیت را در قبر جهالت گذاشته اند.

در این شرایط که مکتوبات کاغذی در ایران نه تنها در عرصه روزنامه که در عرصه کتاب عمق خود را از دست داده اند بایستی فاتحه رسانه های مجازی را هم خواند. علی رغم زرق و برق زننده و صدای بلند این رسانه ها دیری نخواهد پایید که خوانندگان سطحی شده و مهاجر از روزنامه به مجاز، از مجاز هم به عکس خواهند رفت و نهایتا در دریای متلاطم جملات کوتاه و خبرهای جیته گریخته گم خواهند شد و نهایتا رخت خود را از میل به آگاهی خواهند بست.

وقتی که در نمایشگاه مطبوعات قدم می زنم و تیترهای جنجالی را همراه مطالب پوچ در روزنامه های کثیرالانتشار مشاهده می کنم و پس از آن با هر نگاه سیل بی ثمر اخبار مجازی از در و دیوار به سویم جاری می شود، خوب میبینم که ستون خبر در ایران فروریخته و این روبنای مستعجل هم دیری نخواهد پایید که ویران شود.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران