• کد خبر : 1816

قبل از انکه برای توسعه اقدام کنیم برای فرهنگ سازی باید کار کنیم و توجه بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

فرحناز مینایی پور کارشناس فرهنگی و اجتماعی در گفت گو با "گفتمان" گفت:فرهنگ با روح و روان و جان انسان سر و کاردارد، فرهنگ قرآن و اسلام را دنبال کنیم و همه دست به دست دهیم و احساس مسئولیت در این زمینه داشته باشیم.احساس مسوولیت اجتماعی اگر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود بسیار کار ساز است.

وی ادامه داد:یکی از مسائل و مشکلات جامعه ما ان است که نخبگان و یا صاحبان صنعت و افراد فرهیخته انچنان که باید احساس مسوولیت اجتماعی ندارند، از این رو فاصله و شکاف عمیقی بین این افراد و مردم عادی حاصل شده است.تا زمانی که احساس مسوولیت اجتماعی در میان اهالی فرهنگ نهادینه نشود،  توسعه فرهنگی در کشور حاصل نمی شود

این کارشناس اجتماعی تاکیید کرد:زمانی در کشور دنبال توسعه اقتصادی و زمانی به دنبال توسعه سیاسی بودیم و از حوزه فرهنگ قافل شده ایم، برای ارتقا فرهنگ عمومی و افزایش مسوولیت اجتماعی نخبگان باید برنامه ریزی صورت گیرد.قبل از انکه برای توسعه اقدام کنیم برای فرهنگ سازی باید کار کنیم و توجه بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران