• کد خبر : 699

عکس یادگاری وزیرمختار ایران میرزا علیقلی خان نبیل الدوله و همسر فرنگی اش "فلورانس"در مقابل کاخ سفید به تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1292 هجری شمسی؛ میرزا علیقلی خان پنجمین فرستاده رسمی دربار قاجار به امریکا بود که نقش اساسی در انتخاب و اعزام شوستر به ایران ایفا کرد و برای نخستین بار پای کمپانی‌های نفتی امریکایی را به ایران باز کرد. برخی منابع تاریخی از او با عنوان یکی از اعضای فرقه بهائیت و نیز یکی از فراماسون‌های ایرانی نام برده اند که شهرتی جهانی داشته و عالیترین نشان ماسونی امریکا را نیز دریافت کرده است.

خبر فارسی

نظرات کاربران