• کد خبر : 954

مراسم ختم حجت الاسلام جعفر شجونی در مسجد نور تهران برگزار شد.

 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی
 
 تصاویر : مراسم ختم حجت‌الاسلام شجونی

 

خبر فارسی

نظرات کاربران