جوانان باید برای مهم ترین تصمیم زندگی و چگونگی آشنایی در این تصمیم مهم بیشتر دقت کنند.

عشق یک مشترک لفظی است که معناهای متفاتی دارد. نه فقط عشق در فارسی، که حب در عربی، Love در انگلیسی و amour در فرانسه هم…

۲۹ فروردین ۱۳۹۶